پس از تصویب و اجرای شیوه‌نامه اصلاحی ارتقای رتبه کارمندان:

پنجمین جلسه بازنگری دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان دانشگاه برگزار شد

Blog Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، پنجمین جلسه بازنگری دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان دانشگاه در دفتر مدیریت امور اداری و منابع انسانی برگزار شد..

بر اساس این گزارش، حامد سلیمانی مدیر امور اداری و منابع انسانی دانشگاه با اشاره به این‌که این جلسه، پس از تصویب و اجرای شیوه‌نامه اصلاحی ارتقای رتبه کارمندان تشکیل شد، اظهار داشت: کارگروه بازنگری دستورالعمل ارتقای رتبه کارمندان با توجه به نواقص و محدودیت‌های شیوه‌نامه قبلی ارتقای رتبه، با حضور تعدادی از کارمندان و اعضای هیات علمی برجسته دانشگاه، تشکیل و با برگزاری جلسات متعدد، شیوه‌نامه اصلاحی ارتقای رتبه تدوین شد و بعد از تایید هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه از تاریخ ۱۷ آبان 1401 جهت اجرا ابلاغ گردید.

سلیمانی با تاکید بر این نکته که هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه با تشکیل کارگروه تخصصی بازنگری دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان و برگزاری جلسات متعدد، درصدد تهیه دستورالعمل جدید ارزیابی عملکرد می‌باشد که پس از تصویب در هیات اجرایی منابع انسانی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد، اظهار امیدواری کرد که تشکیل چنین کمیته‌هایی و مصوبات آن، رضایت خاطر کارمندان دانشگاه را به همراه داشته باشد.


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی