طی حکمی از سوی رییس دانشگاه:

سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه مازندران منصوب شد

Blog Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، دکتر حشمت‌اله علی‌نژاد رییس دانشگاه، طی حکمی دکتر حسین بزرگیان عضو هیات علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه مازندران را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی این دانشگاه منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی