معاون دانشجویی دانشگاه

دکتر علی اکبر ایزدی فرد

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

پست الکترونیک : ezadifard@umz.ac.ir

شماره تماس : 35303400 - 011