معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر رحمت عباس نژاد

دکترای باستان شناسی

دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

پست الکترونیک:r.abbasnejad@umz.ac.ir

شماره تلفن : 01135303200

شماره فکس: 01135332850