معاون فرهنگی و اجتماعی

دکتر مرتضی علویان

دکترای تخصصی علوم سیاسی

پست الکترونیکی: M.alavian@umz.ac.ir

شماره تماس : 35303434 - 011