معاون پژوهش و فناوری

دکتر جمال قاسمی

دکترای تخصصی مهندسی برق

پست الکترونیکی: j.ghasemi@umz.ac.ir

شماره تماس : 35303300 - 011

شماره فکس : 35332019 - 011