معاون اداری و مالی

دکتر یحیی کامیابی

دکترای تخصصی حسابداری

پست الکترونیکی: y.kamyabi@umz.ac.ir

شماره تماس : 35303500 - 011