اولین همایش و تقدیر از برترین ارایه‌دهندگان کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه مازندران



روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی