اداره دانش‌آموختگان

در صورت عدم پاسخگویی هر کدام از همکاران آموزشی خواهشمند است:

:

1. تماس با رئیس اداره ی دانش آموختگان شماره تماس 01135302805

2. تماس با شماره داخلی 2801 گزارش به ایشان.

3. مکاتبه با آدرس ایمیل h.saffar@umz.ac.ir ،