اعضای کمیته سند تحول دانشگاه

دکتر حشمت اله علی نژاد

رئیس دانشگاه و رئیس کمیته اجرایی سند تحول دانشگاه‌ مازندران

دکتر اسماعیل شیرعلی

مشاور معاون آموزشی وزیر علوم و

نماینده وزات عتف در کمیته اجرایی سند تحول دانشگاه‌ مازندران

دکتر رحمت عباس نژاد سرستی

معاون آموزشی دانشگاه و دبیر کمیته اجرایی سند تحول دانشگاه مازندران

دکتر مرتضی علویان

معاون فرهنگی دانشگاه و عضو کمیته اجرایی سند تحول دانشگاه مازندران

دکتر جمال قاسمی

معاون پژوهشی دانشگاه و عضو کمیته اجرایی سند تحول‌ دانشگاه مازندران