کاربرگ

- تعهدنامه مربوط به متقاضیان استفاده از قانون هیات علمی ( طرح سربازی

)

- پرسشنامه مخصوص داوطلبان استخدام در هیات علمی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

- فرم اطلاعات گروه آموزشی متقاضی استفاده از طرح سربازی

_______________________________________________________________________________________________________

آیین نامه

- راهنمای جذب متقاضیان طرح خدمت سربازی در قالب قانون نحوه تامین هیات علمی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی یا پژوهشی کشور