آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها

- آیین نامه هیات عالی جذب

- آیین نامه جذب 95

- شیوه نامه تبدیل وضعیت کارشناسان به هیات علمی

- آخرین نسخه آیین نامه‌ی استخدامی اعضای هیات علمی

- مجموعه قوانین و مقررات جذب اعضای هیات علمی

- شیوه نامه انتقال اعضای هیات علمی به دانشگاه مازندران

- دستورالعمل رسیدگی به شکایت جذب اعضای هیات علمی

- راهنمای مراحل درخواست تبدیل وضعیت در سامانه جذب