کمیسیون های تخصصی هیأت ممیزه

1-2- کمیسیون تخصصی گروه زبان و ادبیات (شامل رشته های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات عرب و مترجمی زبان روسی

)

1- دکتر حمیدرضا مشایخی (رئیس کمیسیون)

2- دکتر رضا ستاری

3- دکتر باقر یعقوبی

4- دکتر مسعود روحانی

2-2- کمیسیون تخصصی گروه علوم اجتماعی (شامل رشته های علوم اجتماعی، مدیریت جهانگردی و جغرافیا

)

1- دکتر محمود شارع پور (رئیس کمیسیون

)

2- دکتر فرامز بریمانی

3- دکتر مهدی رمضان زاده

4- دکتر احمد رضایی

3-2- کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی (شامل رشته های روان شناسی، علوم تربیتی: مدیریت و برنامه ریزی و تربیت بدنی)

1- دکتر ولی اله دبیدی (رئیس کمیسیون)

2- دکتر سهیلا هاشمی

3- دکتر حجت صفارحیدری

4- دکتر شادمهر میردار

4-2- کمیسیون تخصصی گروه حقوق، علوم سیاسی و الهیات و معارف اسلامی

1- دکتر علی کریمی مله (رئیس کمیسیون

)

2- دکتر حمید ابهری

3- دکتر حبیب اله حلیمی جلودار

4- دکتر علی اکبر ایزدی فرد

5-2- کمیسیون تخصصی گروه علوم اقتصادی (شامل رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری

)

1- دکتر احمد جعفری صمیمی (رئیس کمیسیون

)

2- دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی

3- دکتر میثم شیرخدایی

4- دکتر یحیی کامیابی

6-2- کمیسیون تخصصی گروه شیمی و زیست شناسی

1- دکتر مسلم منصور لکورج (رئیس کمیسیون

)

2- دکتر حمید گلچوبیان

3- دکتر علیرضا نقی نژاد

4- دکتر ناصر جعفری

7-2- کمیسیون تخصصی گروه ریاضی و فیزیک

1- دکتر سعید میرزانژاد (رئیس کمیسیون

)

2- دکتر محسن علیمحمدی

3- دکتر تقی محسن پور

4- دکتر اکبر اصغرزاده

8-2- کمیسیون تخصصی گروه هنر و معماری (شامل رشته های معماری، صنایع دستی، شهرسازی و باستان شناسی

)

1- دکتر سیدرسول موسوی حاجی (رئیس کمیسیون

)

2- دکتر نوین تولائی

3- دکتر فتانه محمودی

4- دکتر حسن هاشمی زرج آباد

9-2- کمیسیون تخصصی گروه فنی و مهندسی

1- دکتر عباس رشیدی (رئیس کمیسیون)

2- دکتر موسی فرهادی

3- دکتر حبیب اکبرزاده بنگر

4- دکتر جمال قاسمی