چاپ        ارسال به دوست

براساس اعلام معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

دانشگاه مازندران در سطح 2 دانشگاه های جامع کشور قرار گرفت

 

 

 

 

 

 

       به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، براساس اعلام معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه مازندران در آخرین سطح بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در تراز ملی در سطح 2 دانشگاه های جامع کشور قرار گرفت.

       براساس این گزارش، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت عتف در نامه ای که به همین منظور به دانشگاه ها و موسسات آموزشی سراسر کشور ارسال گردیده است، تصریح کرد: در این سطح بندی که در اجراي ماده 3 سیاسـت ها و ضوابـط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی)موسوم به طرح آمایش(مصوب 18 /12 /94 شوراي عـالی انقلاب فرهنگی و در ادامه مرحله اول طرح سـطح بندي دانشـگاه ها و مؤسـسه هاي آموزش عالی دولتی که قبلا اعلام گردیـده بود، انجام گردید، پس از دریافت بازخورد مراکز و نظرات اصـلاحی و شـکل گیري و راه انـدازي سامانه unirank.msrt.ir، اکثر مؤسـسات اطلاعات به روزشـده خود را ارایه و پس از مطالعات اولیه، نظام سـطح بنـدي در شـرایط جدیـد و با در نظرگرفتن اسـناد بالادستی خاصه برنامه شـشم توسعه، حدود 120 مؤسـسه و مرکز آموزش عالی مورد بررسـی قرار گرفتنـد.

       دکتر شریعتی یادآور شد: بر این اسـاس و ضـمن تشـکر از همکـاري ارزنـدة روسـای محـترم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی؛ نتیجه نهائی، حسب تصویب ستاد آمایش آموزش عالی به شرح جدول زیر و در دو دسته جامع و تخصصی اعلام گردید.

     لازم به یادآوری است: بر اساس اعلام دکتر شریعتی نیاسر، سایر مؤسسات و مراکز آموزش عالی که اسامی آنها در نظام سطح بندي فوق لحاظ نشده است، در سطح 4 ارزیابی می شوند.

سطح

تراز عملکرد

مأموریت محوري

دسته

اسامی دانشگاه/دانشکده
)به ترتیب حروف الفبا(

1

بین المللی

توسعه علم و فناوري،گسترش مرزهاي دانش وکمک به رفع چالش هاي ملی

 

جامع

  اصـفهان، تـبریز، تربیت مـدرس، تهران، شهید بهشتی، شیراز، فردوسی مشهد

 

تخصصی

صنعـتی اصـفهان، صـنعتی امیرکـبیر، صنعتی خواجه نصـیرالدین طوسی، صنعتی شریف،
علامه طباطبائی، علم و صنعت ایران

2

ملی

توسعه آموزش، پژوهش و فناوري و کمک به رفع چالش هاي ملی

جامع

ارومیه، الزهرا (س)، بوعلی سینا، بیرجند، خوارزمی، رازي کرمانشاه، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچسـتان، شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، کاشان، گیلان،  

مازندران، یزد

تخصصی

سـهند تبریز، صـنعتی بابـل، صـنعتی شـاهرود،  

صـنعتی شـیراز، علوم پـایه زنجان، علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، هنر

3

منطقه اي

تربیت نیروي انسانی کارشناس و متخصص، با اولویِت نیازهاي
منطقه اي و کمک به رفع چالش هاي ملی و منطقه
اي

جامع

اراك، ایلام، بجنـورد، بین المللی امـام خمینی (ره)، حکیـم سـبزواري، خلیــج فـارس، دامغـان، زابـل، شهرکرد، شـهید مدنی، قم، کردسـتان، گلستان، لرستان، ولیعصر)عج( رفسنجان، هرمزگان، یاسوج

تخصصی

تحصـیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته، دریـانوردي و علوم دریـایی چابهـار، کشاورزي و منابع طبیعی سـاري، علـوم و فنون دریـایی خرمشـهر، هنر اسـلامی تبریز، هنر اصفهان

4

محلی

تربیت نیروي انسانی
کارشناس و متخصص
با اولوی ِت نیازهاي محلی و
کمک به رفع چالش هاي
محلی

جامع

آیـــتاالله العظمی بروجردي، تربت حیدریه، جهرم، حضرت معصومه)س(، مراغه، ملایر

 

 

تخصصی

صــنعتی اراك، صــنعتی ارومیــه، صنعتی بیرجند، صنعتی جندي شاپور دزفول، صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، صنعتی قم، صنعتی کرمانشاه، فنی و مهندسی گلپایگان، مهندسی فناوريهاي نوین قوچان، هنر شیراز

 

 روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی

 


١٥:٠٥ - شنبه ١٣ آبان ١٣٩٦    /    شماره : ١٥٢٥٤    /    تعداد نمایش : ٦٥٦١