اخبار > پذیرش مهمان در مجتمع رفاهی ساحلی شهید نواب صفوی دانشگاه مازندران