اخبار > فراخوان فصلنامه پژوهش‌های علمی، فرهنگی و ادبی حکمت