ساختار سازمانی

دانشگاه مازندران

 

معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

مدیریت برنامه ریزی امور فرهنگی و اجتماعی

مدیریت حمایت و پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی

مدیریت امور دانشجویی

مدیریت تربیت بدنی

مرکزبهداشت،درمان و مشاوره دانشجویی

 

معاونت پژوهش و فناوری

مدیریت امور پژوهش و فناوری

مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

مدیریت آزمایشگاه مرکزی

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مدیریت امور برنامه ریزی و توسعه آموزش

مدیریت خدمات آموزشی

گروه آموزش های آزاد و مجازی

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه

مدیریت برنامه ریزی راهبردی

مدیریت بودجه،تشکیلات و تحول اداری

مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

 

معاونت اداری،مالی و پشتیبانی

مدیریت امور اداری

مدیریت امور مالی

مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیریت امور پشتیبانی