مدیریت امور حقوقی ، قراردادها و رسیدگی به شکایات

 

نام مدیر: دکتر اسماعیل هادی تبار
  درجه تحصیل مدیر : دکتر ا  Ph.D
 عضو هیات علمی دانشکده حقوق

 اسامی کارشناسان واحد:
- جواد خدامی
- محمود رضا رحیمیان
-سید محمد میر محمد پور

حوزه های فعالیت دفتر حقوقی

  1.  امور قضائی
  2.  امور قراردادها 
  3.  امور مناقصه و مزایده ها     
  4.  امور املاک
  5. امور رسیدگی به شکایات
  6.  امور مشاوره و پاسخگوئی به استعلامات
 

وظایف و اختیارات دفتر حقو قی
پیگیری دعاوی کیفری و حقوقی دانشگاه در دادگاههای دادگستری
پیگیری دعاوی دانشگاه در دیوان عدالت اداری
پیگیری دعاوی دانشگاه در ادارات کار و تأمین اجتماعی
ارائه مشاوره حقوقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه، کارکنان و دانشجویان
حمایت قضایی از اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه
پیگیری ثبت املاک دانشگاه در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی
تنظیم قراردادها و تعهدات دانشگاه
کنترل حقوقی مجوز نشریات دانشگاه
بررسی رعایت و اجرای قوانین در سازمان دانشگاه
رسیدگی حقوقی به شکایات کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه
پیگیری دعاوی واحدهای دانشگاهی تابعه

برنامه هفتگی مشاوره دفتر حقوقی دانشگاه
روزهای یکشنبه از ساعت 13 لغایت 15 مشاوره حقوقیکارکنان و دانشجویان
روزهای سه شنبه از ساعت 13 لغایت 15 مشاوره حقوقی اعضای هیأت علمی

ارتباط با دفتر حقوقی
تلفن پاسخگویی جهت مشاوره حقوقی : 5343143
نمابر:                                  01125234091