صورتجلسه دهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه¬های مازندران

 

صورتجلسه دهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه­های مازندران مورخ 30/10/1397

 

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

درخواست دانشگاه های عضو هیأت امناء برای استخدام پیمانی عضو هیأت علمی.

دستور دوم

تصویب اصلاحیه شماره دو بودجه تفصیلی سال 1395 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

دستور سوم

تصویب اصلاحیه شماره دو بودجه تفصیلی سال 1396 دانشگاه علم و فناوری مازندران.

دستور چهارم

درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی سه تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و دانشگاه مازندران.

دستور پنجم

درخواست تمدید مأموریت آموزشی دو تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران.

دستور ششم

الف- درخواست دانشگاه مازندران برای ایجاد پست سازمانی ستاره دار «معاون گروه» در گروه های آموزشی دارای حداقل 12 عضو هیأت علمی.

ب- درخواست تعیین میزان کسر واحد موظف تدریس پست سازمانی ستاره دار «معاون گروه» دانشگاه مازندران.

دستور هفتم

درخواست دانشگاه مازندران برای تغییر عنوان «گروه آموزشی تربیت بدنی عمومی» به «گروه آموزشی بیومکانیک ورزشی رفتار حرکتی».

دستور هشتم

الف- تعیین شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی نوبت دوم ورودی سال تحصیلی 99-98 دانشگاه های عضو هیأت امناء.

ب- تعیین شهریه متغیر دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی نوبت دوم ورودی سال های قبل دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور نهم

درخواست دانشگاه مازندران برای برقراری فوق العاده مناطق مرزی برای اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی شاغل واجد شرایط شاغل در واحدهای مستقر در مناطق مرزی.

دستور دهم

تعیین شهریه دانشجویان غیر ایرانی غیربورسیه مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی نوبت دوم ورودی سال تحصیلی 99-98 دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل و علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور یازدهم

درخواست پارک علم و فناوری استان مازندران برای مأموریت آقای دکتر مجتبی خوش روش عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور دوازدهم

الحاق یک بند به ماده «53» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امناء در خصوص اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی که نام آنها در فهرست «یک درصد» یا «یکصدم درصد» برتر دانشمندان جهان درج شده یا می شود.

دستور سیزدهم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای ایجاد پژوهشکده آب، انرژی و تولیدات کشاورزی.

دستور چهاردهم

درخواست دانشگاه های مازندران و صنعتی نوشیروانی بابل برای دریافت هزینه مربوط به تشکیل و بررسی پرونده های ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه های منطقه در هیأت ممیزه دانشگاه های مذکور.

دستور پانزدهم

درخواست دانشگاه های عضو هیأت امناء برای افزایش هزینه صدور کارت خدمات چند منظوره دانشجویی.

دستور شانزدهم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای اعمال مدرک تحصیلی آقای محمد مجیدی عضو غیر هیأت علمی رسمی قطعی آن دانشگاه.

دستور هفدهم

درخواست دانشگاه­های عضو هیأت امناء برای افزایش مبلغ تخصیصی جهت کمک به تجاری سازی ایده های فناورانه مرکز رشد واحدهای فنّاور تا سقف مبلغ «1500» میلیون ریال.

دستور هجدهم

درخواست اصلاح مصوبه سی و هفتم صورتجلسه هیأت امنای مورخ 26/11/1394 در خصوص سقف حق الزحمه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی.

دستور نوزدهم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علم و فنّاوری مازندران و دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل برای انتصاب «6 تن» از اعضای هیأت علمی پیمانی در پست های سازمانی ستاره دار مصوب.

دستور بیستم

درخواست دانشگاه مازندران برای تعیین تکلیف دو نفر از نیروهای شرکتی واجد شرایط شاغل در حراست.

دستور بیست و یکم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای خرید خودرو.

دستور بیست و دوم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای هزینه از محل درآمدهای اختصاصی سال 1397 در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای.

دستور بیست و سوم

درخواست دانشگاه های عضو هیأت امناء برای اعطای وام به صندوق رفاه اعضای هیأت علمی.

دستور بیست و چهارم

درخواست دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل برای خرید خودرو.

دستور بیست و پنجم

درخواست دانشگاه علم و فناوری مازندران برای هزینه از محل درآمدهای اختصاصی سال 1397 در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای.

دستور بیست و ششم

درخواست دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانشگاه مازندران مستقر در نوشهر برای هزینه از محل مانده سنواتی اعتبارات هزینه ای انتقالی به سال 1397 در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای.

دستور بیست و هفتم

درخواست دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل برای هزینه از محل مانده سنواتی اعتبارات« طرح تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات» انتقالی به سال 1397 در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای.

دستور بیست و هشتم

درخواست دانشگاه های عضو هیأت امناء برای اجرای سیستم امنیتی، بهداشت و محیط زیست(HSE)

دستور بیست و نهم

درخواست دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، تخصصی فناوری های نوین آمل و علم و فنّاوری مازندران برای احداث خوابگاه دانشجویی خودگردان توسط بخش خصوصی.

دستور سی ام

مجوز تأمین و پرداخت هزینه بیمه درمان تکمیلی اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی ایثارگر و افراد تحت تکفل آنان توسط دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور سی و یکم

تعیین شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پردیس خودگردان ورودی سال تحصیلی 99-98 دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور سی و دوم

بررسی سند برنامه راهبردی دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور سی و سوم

درخواست سازمان صنعت معدن تجارت استان مازندران برای مأموریت آقای سید عباس رستمکلایی عضو غیر هیأت علمی پیمانی دانشگاه علم و فنّاوری مازندران به سازمان مذکور.

دستور سی و چهارم

تعیین حسابرس منتخب هیأت امناء برای بررسی صورت های مالی 1397 دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور سی و پنجم

درخواست دانشگاه مازندران برای انعقاد قرارداد پیمانی آموزشی- پژوهشی با آقای دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی، استاد بازنشسته رشته روان شناسی- گرایش فیزیولوژی روانی.

دستور سی و ششم

واگذاری 52 هکتار از زمین های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به پارک علم و فناوری مازندران.

دستور سی و هفتم

اصلاح تبصره«2» ماده «52» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه های عضو.