صورتجلسه نهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه¬های مازندران

صورتجلسه نهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه­های مازندران مورخ 10/04/1397

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

درخواست تمدید مأموریت آموزشی مازاد بر «4 سال» دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران

دستور دوم

درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی «15 نفر» از اعضای هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امنا.

دستور سوم

درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی «10 نفر» از اعضای هیأت علمی دانشگاه های مازندران، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و علم و فناوری مازندران.

دستور چهارم

الف- درخواست مرخصی بدون حقوق مازاد بر مأموریت آموزشی آقای همایون حاج محمد حسینی عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه مازندران.

ب- درخواست مرخصی بدون حقوق خانم لیلا حبیبی عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه مازندران.

دستور پنجم

درخواست ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی آقای دکتر قاسم نجف پور عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

دستور ششم

درخواست مرخصی بدون حقوق مازاد بر مأموریت آموزشی آقای مهدی عمادی عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

دستور هفتم

درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی خانم دکتر زینب السادات حسینی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

دستور هشتم

درخواست دانشگاه مازندران برای اعطای فرصت مطالعاتی خارج از کشور به «2 نفر» از اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه مذکور.

دستور نهم

الف- اصلاح مواد «96»، «97» و «98» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه­های عضو هیأت امناء در خصوص ضوابط بازنشستگی اعضای هیأت علمی.

ب- اصلاح برخی از مواد آیین­نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه­های عضو هیأت امناء.

دستور دهم

تعیین میزان شهریه دانشجویان نوبت دوم و پردیس خودگردان ورودی سال تحصیلی 98-97 کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه­های عضو هیأت امناء.

دستور یازدهم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای تغییر نام گروه پژوهشی زراعت و اصلاح برنج.

دستور دوازدهم

درخواست دانشگاه­های عضو هیأت امناء مبنی بر أخذ تسهیلات از بانک­های عامل جهت خرید تجهیزات تخصصی و بروز­رسانی آزمایشگاه­ها و کارگاه­های دانشگاه­های عضو.

دستور سیزدهم

درخواست دانشگاه­های مازندران، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، تخصصی فناوری­های نوین آمل و صنعتی نوشیروانی بابل برای برگزاری همایش بین­المللی.

دستور چهاردهم

درخواست دانشگاه علم و فناوری مازندران برای تمدید و افزایش ودیعه استادسراهای آن دانشگاه در سال 1397( موضوع مصوبه دوازدهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ 24/03/1394)

دستور پانزدهم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای برگزاری« مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی ROBONIT»  در سطح بین المللی در سال 1397

دستور شانزدهم

تعیین حسابرس منتخب هیأت امناء برای بررسی صورت های کالی 1396 دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور هفدهم

درخواست دانشگاه مازندران برای هزینه از محل درآمدهای اختصاصی سال 1396 در اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال 1396.

دستور هجدهم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان برای هزینه از محل مانده سنواتی مصرف نشده اعتبارات هزینه ای انتقالی به سال 1397 در اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال 1397.

دستور نوزدهم

درخواست دانشگاه علم و فناوری مازندران برای ایجاد گروه آموزشی علوم کامپیوتر.

دستور بیستم

درخواست دانشگاه علم و فناوری مازندران برای اصلاح مصوبه «23» صورتجلسه هیأت امنای مورخ 12/04/96 در خصوص انتقال مبلغ 3000 میلیون ریال از مانده سنواتی مصرف نشده اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای.

دستور بیست و یکم

درخواست دانشگاه علم و فناوری مازندران برای ایجاد دانشکده علوم.

دستور بیست و دوم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای هزینه از محل درآمدهای اختصاصی سال 1396 در اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال 1396.

دستور بیست و سوم

درخواست دانشگاه مازندران برای صدور مجوز فعالیت گروه های آموزشی اندیس دار مندرج در سازمان تفصیلی مصوب دانشگاه.

دستور بیست و چهارم

بررسی گزارش حسابرس منتخب هیأت امناء از صورت های مالی سال های 1394 و 1395 دانشگاه های مازندران، صنعتی نوشیروانی بابل و علم و فناوری مازندران.

دستور بیست و پنجم

درخواست دانشگاه مازندران برای تعیین تکلیف بازنشستگان با توجه به استنکاف دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از پذیرش پرونده های آنان.

دستور بیست و ششم

درخواست دانشگاه علم و فناوری مازندران برای أخذ مجوز جهت ساخت مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه با مشارکت بخش خصوصی.

دستور بیست و هفتم

درخواست دانشگاه های عضو هیأت امناء برای تعیین میزان حق مشاوره «مشاور رئیس دانشگاه».

دستور بیست و هشتم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای أخذ مجوز جهت ساخت مجتمع رفاهی دانشگاه با مشارکت بخش خصوصی.

دستور بیست و نهم

درخواست دانشگاه های عضو هیأت امنائ برای دریافت هزینه صدور دانشنامه و ریزنمرات به زبان خارجی.

دستور سی ام

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای أخذ  مجوز جهت ساخت مجتمع دامی دانشگاه با مشارکت بخش خصوصی.

دستور سی و یکم

درخواست دانشگاه های عضو هیأت امنا برای دریافت هزینه افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی مشم.ل آموزش رایگان.

دستور سی و دوم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای أخذ مجوز جهت ساخت استخر دانشگاه با مشارکت بخش خصوصی.

دستور سی و سوم

تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور سی و چهارم

درخواست دانشگاه های عضو هیأت امناء برای بکارگیری عضو غیرهیأت علمی قراردادی.

دستور سی و پنجم

درخواست تخصیص زمین توسط دانشگاه مازندران برای ایجاد پردیس اصلی پارک علم و فناوری استان مازندران.

دستور سی و ششم

الف- درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای تشویق دانشجویان برتر دوره روزانه مقطع کارشناسی آن دانشگاه.

ب- درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای تشویق دانشجویان برتر دوره روزانه مقطع کارشناسی آن دانشگاه که در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند.

دستور سی و هفتم

الف- درخواست دانشگاه علم و فناوری مازندران برای ساخت خوابگاه های دانشجویی با مشارکت بخش خصوصی.

ب- درخواست دانشگاه علوم و فناوری مازندران برای ساخت خوابگاه های دانشجویی( متأهلین) با حمایت صندوق رفاه دانشجویان و أخذ تسهیلات بانکی.

دستور سی و هشتم

 درخواست دانشگاه های عضو هیأت امناء برای اختصاص سه میلیارد ریال به صندوق تعاون اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه های مذکور.

دستور سی و نهم

 درخواست خرید زمین جهت دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانشگاه مازندران مستقر در نوشهر.

دستور چهلم

درخواست دانشگاه های « تخصصی فناوری های نوین آمل»، «علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری» و « علم و فناوری مازندران» برای انتصاب چهار نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی در پست های سازمانی مدیریتی ستاره دار.

دستور جهل و یکم

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1396 دانشگاه های عضو هیأت امناء

دستور چهل و دوم

تصویب بودجه تفصیلی سال 1397 دانشگاه های عضو هیأت امناء