صورتجلسه هشتمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه¬های مازندران

صورتجلسه هشتمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه­های مازندران مورخ09/10/1396

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

درخواست تمدید مأموریت آموزشی دو تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران و دانشگاه علم و فناوری مازندران.

دستور دوم

درخواست ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی آقای دکتر ابوالفضل بهزادی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران.

دستور سوم

درخواست ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی آقای دکتر حشمت الله رحیمیان عضو هیأت علمی دانشگاه

دستور چهارم

درخواست اعطای مأموریت آموزشی به دو نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه مازندران

دستور پنجم

تمدید مدت خدمت پیمانی چهار تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل و مازندران.

دستور ششم

درخواست دانشگاه مازندران برای معافیت تا سقف «20» درصد از دانشجویان غیر ایرانی ورودی هر سال تحصیلی دانشگاه مازندران از پرداخت شهریه.

دستور هفتم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای ایجاد مرکز پژوهشی فناوری دریایی.

دستور هشتم

درخواست تعیین میزان پرداخت تسهیلات حمایتی شرکت ها و هسته های فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور نهم

درخواست دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران و علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای برگزاری کنگره و نمایشگاه بین المللی در سال 1397

دستور دهم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای اصلاح مصوبه هفدهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ 26/11/1394 در خصوص میزان شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نوبت دوم و پردیس خودگردان.

دستور یازدهم

درخواست دانشگاه های عضو هیأت امنا برای افزایش سقف پرداخت هزینه سفر اعضای هیأت علمی جهت شرکت در کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی خارج از کشور.

دستور دوازدهم

درخواست دانشگاه علم و فناوری مازندران برای هزینه از محل مانده سنواتی اعتبارات ابلاغی هزینه ای(برنامه 10510 فصل پنج) انتقالی به سال 1396 در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای.

دستور سیزدهم

درخواست دانشگاه های «علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری»، «صنعتی نوشیروانی بابل» و «تخصصی فناوری های نوین آمل» برای اصلاح مصوبه ششم صورتجلسه هیأت امنای مورخ 26/11/1394.

دستور چهاردهم

بررسی عملکرد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای افزایش شهریه متغیر دانشجویان کارشناسی نوبت دوم ورودی سال های 94 و 95.

دستور پانزدهم

تعیین شهریه دانشجویان غیرایرانی دانشگاه مازندران.

دستور شانزدهم

درخواست دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برای اصلاح مصوبه هجدهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ 21/05/1393 در خصوص تبدیل به احسن نمودن(5600 متر مربع) از اراضی متعلق به دانشگاه مذکور.

دستور هفدهم

تصویب آیین نامه ساماندهی ماموریت های خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارک ها و مراکز رشد.

دستور هجدهم

درخواست شورای شهر ارطه برای مأموریت آقای امید صادقی عضو غیرهیأت علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران به شورای مذکور.

دستور نوزدهم

تصویب دستورالعمل استفاده از خانه های سازمانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور بیستم

بررسی عملکرد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای کمک به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده در سال های 1391 الی 1393.

دستور بیست و یکم

درخواست دانشگاه علم و فناوری مازندران برای احداث آزمایشگاه مرکزی.

دستور بیست و دوم

انتصاب دو نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به پست های سازمانی ستاره دار.

دستور بیست و سوم

درخواست دانشگاه مازندران برای ایجاد «اداره سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی»

دستور بیست و چهارم

درخواست مرخصی بدون حقوق آقای دکتر علی اکبر آشکاران عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران.

دستور بیست و پنجم

درخواست دانشگاه مازندران برای أخذ تسهیلات از بانک های عامل برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهشی و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه ها.

دستور بیست و ششم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای أخذ تسهیلات از بانک های عامل برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهشی و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه ها.

دستور بیست و هفتم

درخواست تصویب ساختار سازمانی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

دستور بیست و هشتم

درخواست مرخصی بدون حقوق مازاد بر مأموریت آموزشی دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

دستور بیست و نهم

مجوز اعطای سه روز مرخصی تشویقی به آقایان عضو هیأت علمی و غیرهیأت علمی شاغل در دانشگاه های عضو هیأت امناء که صاحب فرزند می شوند.