صورتجلسه هفتمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه¬های مازندران

صورتجلسه هفتمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه­های مازندران مورخ12/04/1396

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1395 دانشگاه های عضو هیأت امناء

دستور دوم

درخواست تمدید مصوبه یازدهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ 24/03/94 در خصوص پرداخت ودیعه اجاره خوابگاه دانشجویی برای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، واحد نوشهر وابسته به دانشگاه مازندران و دانشگاه علم و فناوری مازندران تا پایان سال تحصیلی 98-97.

دستور سوم

درخواست تمدید مصوبه دوازدهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ 24/03/94 در خصوص پرداخت ودیعه اجاره استادسراهای دانشگاه علم و فناوری مازندران تا پایان سال تحصیلی 98-97.

دستور چهارم

الف- درخواست برقراری فوق العاده ایثارگری اعضای هیأت علمی ایثارگر واجد شرایط دانشگاه های عضو هیأت امناء.

ب- درخواست برقراری فوق العاده ایثارگری اعضای غیرهیأت علمی ایثارگر واجد شرایط دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور پنجم

 درخواست دانشگاه مازندران برای هزینه از محل درآمدهای اختصاصی سال های 1396 و 1397 در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای.

دستور ششم

درخواست تصویب آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

دستور هفتم

درخواست دانشگاه علم و فناوری مازندران برای اعطای مأموریت آموزشی به آقای مهدی محمود جانلو عضو هیأت علمی پیمانی آن دانشگاه در مقطع تحصیلی دکتری تخصصی.

دستور هشتم

درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی آقای افشین فیاض موقر عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه مازندران.

دستور نهم

درخواست دانشگاه مازندران برای اعطای مأموریت آموزشی به دو نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی آن دانشگاه در مقطع تحصیلی دکتری تخصصی.

دستور دهم

درخواست دانشگاه های عضو هیأت امناء برای پرداخت کمک هزینه های غذا و مهدکودک به اعضای هیأت علمی.

دستور یازدهم

درخواست دانشگاه مازندران در خصوص اعطای دو پایه تشویقی به آقای دکتر حسین یوسفی عضو هیأت علمی آن دانشگاه برای تألیف فرهنگ شش جلدی عربی به فارسی.

دستور دوازدهم

درخواست دانشگاه مازندران برای ایجاد پژوهشکده شهید ستاری(با تقاضای ستاد پدافند هوایی خاتم الانبیاء).

دستور سیزدهم

درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای مهندس قاسم آقاجانی مازندرانی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور چهاردهم

درخواست دانشگاه مازندران برای صدور حکم بازگشت به کار برای آقای میرباقر اشرفی عضو هیأت علمی در مرتبه مربی آن دانشگاه از تاریخ 29/06/1393

دستور پانزدهم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای جذب و بکارگیری یک نفر نیرو به عنوان عضو غیرهیأت علمی در قالب قرارداد انجام کار معین.

دستور شانزدهم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه.

دستور هفدهم

درخواست دانشگاه علم و فناوری مازندران برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه.

دستور هجدهم

درخواست دانشگاه علم و فناوری مازندران در خصوص بکارگیری «4» نفر به عنوان عضو غیرهیأت علمی در قالب قرارداد انجام کار مشخص

دستور نوزدهم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای تصویب آیین نامه اجرایی دوره های پسا دکتری.

دستور بیستم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای صدور مجوز ایجاد گروه آموزشی «ترویج و آموزش کشاورزی»

دستور بیست و یکم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای هزینه مبلغ 3700 میلیون ریال از مانده سنواتی مصرف نشده اعتبارات هزینه ای انتقالی به سال 1395 به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای.

دستور بیست و دوم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای تغییر و اصلاح عناوین برخی از گروه های آموزشی دایر و فعال دانشگاه.

دستور بیست و سوم

درخواست دانشگاه علم و فناوری مازندران برای هزینه مبلغ 3000 میلیون ریال از مانده سنواتی مصرف نشده اعتبارات هزینه ای انتقالی به سال 1395 به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای.

دستور بیست و چهارم

بررسی ساختار سازمانی دانشگاه مازندران

دستور بیست و پنجم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای اصلاح عنوان«گروه آموزشی کارآفرینی و ارتباط با صنعت» به «گروه9 آموزشی کارآفرینی» بدون ایجاد بارمالی و تشکیلاتی جدید موافقت به عمل آورد.

دستور بیست و هفتم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای کاهش حداقلی فوق العاده مدیریت پست مدیریتی مندرج در ردیف«7» ماده «59» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.

دستور بیست و هشتم

درخواست اصلاح مصوبه هفدهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ 18/12/1395 در خصوص بررسی گزارش حسابرس منتخب هیأت امناء.

دستور بیست و نهم

درخواست دانشگاه علم و فناوری مازندران برای احداث فضای ورزشی و فرهنگی.

دستور سی ام

درخواست دانشگاه مازندران برای انتقال و هزینه مبلغ 27289 میلیون ریال از محل درآمد اختصاصی سال 1395 برای اجراع پروژه های عمرانی.

دستور سی و یکم

درخواست تسری مفاد بند «ب» مصوبه هفتم صورتجلسه هیأت امنای مورخ 18/12/1395 در خصوص دریافت هزینه بابت بررسی پرونده های مطروحه در کمیسیون موارد خاص برای بار دوم، به دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور سی و دوم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای پرداخت هزینه های مربوط به توافق نامه آن دانشگاه با شرکت سایپا شمال.

دستور سی و سوم

درخواست دانشگاه مازندران برای خرید خودرو

دستور سی و چهارم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای خرید خودرو

دستور سی و پنجم

درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی آقای دکتر یعقوب فروتن عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران.

دستور سی و ششم

بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال 1396 دانشگاه های عضو هیأت امناء