صورتجلسه ششمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه¬های مازندران

صورتجلسه ششمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه­های مازندران مورخ18/12/1395

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

بحث و بررسی سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤ

دستور دوم

درخواست لحاظ نمودن میزان هزینه خدمات دانشجویی و فرهنگی دانشجویان شهریه پرداز در سر جمع شهریه دانشجویان مذکور

دستور سوم

تعیین میزان حق الزحمه دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی دانشگاه های عضو هیأت امناء

دستور چهارم

اصلاح ماده «7» آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز مشاوره دانشجویی

دستور پنجم

تصویب اجرای قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب 02/06/1395 مجلس شورای اسلامی در دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور ششم

الف- درخواست تعیین شهریه دانشجویان نوبت دوم کلیه مقاطع تحصیلی ورودی سال تحصیلی 97-96 دانشگاه های عضو هیأت امناء

ب- درخواست تعیین شهریه دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی 97-96 پردیس دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور هفتم

درخواست دانشگاه مازندران برای افزایش نرخ هزینه های مربوط به بررسی پرونده های مطروحه در کمیسیون استانی و کمیسیون موارد خاص.

دستور هشتم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای پذیرش دانشجویان خارجی مقطع دکتری تخصصی متقاضی گذراندن فرصت مطالعاتی در ایران و تعیین هزینه های آن.

دستور نهم

درخواست دانشگاه های «علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری»، «علم و فناوری مازندران» و «صنعتی نوشیروانی بابل» برای اختصاص دو میلیارد ریال به صندوق تعاون اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه های مذکور.

دستور دهم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای ایجاد گروه پژوهشی در آن دانشگاه ها.

دستور یازدهم

درخواست دانشگاه مازندران و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای ایجاد پژوهشکده نوع دوم.

دستور دوازدهم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای خرید سهام صندوق پژوهش و فناوری استان مازندران.

دستور سیزدهم

درخواست دانشگاه مازندران برای جذب «12» نفر نیرو به عنوان عضو غیرهیأت علمی در قالب قرارداد انجام کار معین.

دستور چهاردهم

درخواست دانشگاه مازندران برای تعیین تکلیف «5» نفر از نیروهای شرکتی واجد شرایط دانشگاه.

دستور پانزدهم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای ایجاد شرکت های دانش بنیان مشترک میان پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان و اعضای هیأت علمی آن دانشگاه.

دستور شانزدهم

درخواست دانشگاه علم و فناوری مازندران برای جذب «4» نفر نیرو به عنوان عضو غیر هیأت علمی در قالب قرارداد انجام کار معین.

دستور هفدهم

بررسی گزارش حسابرسان منتخب هیأت امنا از صورت های مالی سال های 1392 و 1393 دانشگاه های مازندران و علم و فناوری مازندران.

دستور هجدهم

درخواست دانشگاه مازندران و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای تمدید سنوات دوره رسمی آزمایشی تعدادی از اعضای هیأت علمی.

دستور نوزدهم

درخواست دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه فناوری های نوین آمل برای برگزاری کنفرانس های بین المللی.

دستور بیستم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای انتقال مدیریت برنامه بودجه و تحول اداری و بهره وری از حوزه ریاست به حوزه معاونت اداری و مالی.

دستور بیست و یکم

تعیین حسابرس منتخب هیأت امناء برای بررسی صورت های مالی سال های 1394 و 1395 دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور بیست و دوم

درخواست دانشگاه های «تخصصی فناوری های نوین آمل» و «علم و فناوری مازندران» برای انتصاب «7» نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه های مذکور در سمت های مدیریتی.

دستور بیست و سوم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای ایجاد یک اداره و تغییر عنوان یک پست سازمانی در حوزه معاونت پژوهشی.

دستور بیست و چهارم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای تعیین کسر واحد موظف تدریس آقای دکتر هادی نظرپور عضو هیأت علمی آن دانشگاه و مدیر طرح و توسعه پژوهشگاه وزارت نیرو.

دستور بیست و پنجم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای تصویب اساسنامه و برنامه پنج ساله مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان.

دستور بیست و ششم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای ایجاد دو گروه آموزشی «مهندسی شیمی- فرآیندهای جداسازی» و «مهندسی دریا» و «دانشگاه علم و فناوری مازندران» برای ایجاد گروه آموزشی«مهندسی شیمی»

دستور بیست و هفتم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای تغییر نام گروه های آموزشی«مهندسی شیمی- صنایع غذایی» و «مهندسی شیمی طراحی فرآیندهای صنایع نفت»

دستور بیست و هشتم

درخواست دانشگاه علم و فناوری مازندران برای انتقال مبلغ 660 میلیون ریال از مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات ابلاغی هزینه ای و اختصاصی برنامه پژوهش های کاربردی برای خرید تجهیزات آزمایشگاه ها و کارگاه ها.

دستور بیست و نهم

الف- درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای برقراری کمک هزینه ی عائله مندی خانم شهناز نادری عضو غیر هیأت علمی پیمانی دانشگاه.

ب- درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای اعطای دو پایه تشویقی به آقای جعفر آقایی آرائی عضو غیرهیأت علمی آن دانشگاه.

دستور سی ام

درخواست دانشگاه علم و فناوری مازندران جهت استفاده از تسهیلات بانکی در سال 1396 برای تکمیل طرح های نیمه تمام تملک دارایی تا سقف 000/000/000/10 ریال.

دستور سی و یکم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای ایجاد دانشکده های مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی.

دستور سی و دوم

بررسی اختلاف میان دانشگاه مازندران و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در خصوص بازنشستگان دانشگاه های مذکور.

دستور سی و سوم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای تمدید مصوبه یازدهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ 24/03/1394 در خصوص پرداخت ودیعه اجاره خوابگاه دانشجویی تا پایان سال تحصیلی 95-96.

دستور سی و چهارم

درخواست مرخصی بدون حقوق آقای دکتر سید رمضان موسوی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بابت تأخیر در شروع بکار بعد از اتمام مدت بورس.

دستور سی و پنجم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای کاهش کف ضرایب فوق العاده مدیریت پست های مدیریتی مندرج در ردیف های «2» و «7» ماده «59» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.

دستور سی و ششم

تصویب دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در سال 1395.