صورتجلسه پنجمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه¬های مازندران

صورتجلسه پنجمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه­های مازندران مورخ29/04/1395

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1394 دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور دوم

تصویب بودجه تفصیلی سال 1395 دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور سوم

بازنگری و ساماندهی رشته های آموزشی در دانشگاه های جدیدالتاسیس عضو هیأت امناء

دستور چهارم

تعیین نصاب معاملات دانشگاه های عضو هیأت امناء در سال 1395

دستور پنجم

درخواست دانشگاه های عضو هیأت امناء برای استخدام پیمانی عضو هیأت علمی در مرتبه استادیار.

دستور ششم

درخواست تمدید مصوبه یازدهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ 240394 در خصوص پرداخت ودیعه اجاره خوابگاه دانشجویی به مبلغ «000000/500/2» ریال تا پایان سال تحصیلی 96-95 برای دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل و واحد نوشهر وابسته به دانشگاه مازندران.

دستور هفتم

الف- تعیین شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پردیس خودگردان دانشگاه مازندران ورودی سال تحصیلی 96-95

ب- تعیین شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ورودی سال تحصیلی 96-95

ج- تعیین شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی نوبت دوم دانشگاه های عضو هیأت امناء ورودی سال تحصیلی 96-95.

دستور هشتم

درخواست تمدید مصوبه دوازدهم صورتجلسه هیأت امنای مورخ 24/03/94 درخصوص پرداخت ودیعه اجاره استادسراهای دانشگاه علم و فناوری مازندران به مبلغ«000/000/000/1» ریال تا پایان سال تحصیلی 96-95 .

دستور نهم

درخواست دانشگاه مازندران برای ایجاد «پژوهشکده حوزه اقلیمی خزر» و درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای ایجاد «پژوهشکده گیاهان دارویی»

دستور دهم

درخواست مرخصی بدون حقوق آقای دکتر مهدی محمدنژاد عضو هیأت علمی سابق دانشگاه مازندران

دستور یازدهم

درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی هفت نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های «صنعتی نوشیروانی بابل»، «علم و فناوری مازندران» و «علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری»

دستور دوازدهم

درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور سیزدهم

تعیین میزان هزینه انتخاب واحد مجدد دروس ناموفق در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور چهاردهم

درخواست دانشگاه های «صنعتی نوشیروانی بابل» و «علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری» برای کمک مالی به صندوق تعاون اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه های مذکور.

دستور پانزدهم

درخواست دانشگاه مازندران برای اصلاح ردیف «3» جدول مصوبه ششم صورتجلسه هیأت امنای مورخ 27/10/93 درخصوص تمدید مأموریت آموزشی آقای محمد اسماعیل قاسمی طوسی.

دستور شانزدهم

درخواست دانشگاه های «علم و فناوری مازندران» و «تخصصی فناوری های نوین آمل» برای انتصاب «6 نفر» از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه های مذکور  در سمت های مدیریتی.

دستور هفدهم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای تصویب شیوه نامه حق التدریس دروس عملیات صحرایی، کارآموزی و کارورزی.

دستور هجدهم

درخواست مجوز استفاده از اعضای غیرهیأت علمی قراردادی شاغل واجد شرایط دانشگاه های عضو هیأت امنا در مشاغل پست های سازمانی مدیریتی و سرپرستی.

دستور نوزدهم

درخواست دانشگاه مازندران برای اصلاح مصوبه شانزدهم صورتجلسه هیدت امنای مورخ 27/10/93 درخصوص تبدیل به احسن نمودن قطعه زمینی از زمین های مجتمع ساحلی نواب.

دستور بیستم

درخواست دانشگاه های مازندران و صنعتی نوشیروانی بابل برای استفاده از تسهیلات بانکی جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای.

دستور بیست و یکم

موافقت با بکارگیری یک نفر نیروی انسانی به عنوان عضو غیرهیأت علمی در قالب قرارداد انجام کار معین در دانشگاه علوم پزشکی و منابع طبیعی ساری.

دستور بیست و دوم

اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امناء.