صورتجلسه چهارمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه های مازندران

 

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه­های مازندران مورخ26/11/94

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی چهار نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های علم و فناوری مازندران و مازندران

دستور دوم

   درخواست دانشگاه مازندران برای اعطای ماموریت آموزشی به دو نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه                                               

دستور سوم

درخواست اصلاح ردیف «1» جدول مصوبه دوم صورتجلسه هیأت امنای مورخ 27/10/93 در خصوص خانم سارا میناگر عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

دستور چهارم

 درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی «7» نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امناء

دستور پنجم

درخواست تمدید مدت ماموریت آموزشی آقای علیرضا آفری عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و آقای پیام محمودی نصر عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران.

دستور ششم

درخواست دانشگاه های عضو هیأت امنا برای دریافت هزینه از دانشجویانی که در موعد مقرر ثبت نام نمی کنند، جهت بررسی درخواست اعاده به تحصیل آنان در کمیسیون موارد خاص.

دستور هفتم

درخواست دانشگاه های عضو هیأت امنا برای تعیین میزان حق التدریس اعضای هیأت علمی

دستور هشتم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای تغییر نام گروه آموزشی مصوب«مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی» به «مهندسی مکانیک بیوسیستم»

دستور نهم

درخواست دانشگاه های عضو هیأت امنا برای داشتن سهام در شرکت های دانش بنیان

دستور دهم

درخواست دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برای انتقال مبلغ«سه میلیارد ریال» مانده وجوه مصرف نشده هزینه ای(پژوهش های کاربردی) برای خرید لوازم و مواد آزمایشگاهی، پژوهشی و فناوری و پهنای باند اینترنت.

دستور یازدهم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای اختصاص مبلغ«720 میلیون ریال» از محل درآمد اختصاصی مصوب سال «94» برای حمایت از ایده های نو هسته های فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه.

دستور دوازدهم

تعیین شهریه دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی وابسته به وزارت و سایر دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال به دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور سیزدهم

 درخواست دانشگاه مازندران برای اختصاص مبلغ «30 میلیارد ریال» از محل درآمد اختصاصی سال «95» برای تکمیل آمفی تئاتر دانشگاه مذکور.

دستور چهاردهم

تعیین میزان شهریه دانشجویان غیرایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور پانزدهم

تعیین شهریه دانشجویان متقاضی انتقال از خارج کشور به دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور شانزدهم

تعیین شهریه دانشجویان روزانه سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی متقاضی مهمانی یا انتقال به دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور هفدهم

تعیین شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور هجدهم

تأمین بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره ای دانشجویان دانشگاه های عضو.

دستور نوزدهم

تصویب آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امناء

دستور بیستم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای اصلاح مصوبات هفتم و هشتم صورتجلسه مورخ 27/10/93 در خصوص تعیین شهریه دانشجویان دوره های دکتری نوبت دوم و پردیس خودگردان.

دستور بیست و یکم

مجوز دریافت هزینه از دانشجویان دانشگاه های عضو هیأت امناء برای صدور کارت خدمات دانشجویی.

دستور بیست و دوم

مجوز اعطای پایه استحقاقی مازاد بر «پنج» پایه استحقاقی دوران خدمت پیمانی به «نه» نفر از اعضای هیدت علمی دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور بیست و سوم

درخواست آقای دکتر مهدی محمدی نژاد عضو هیأت علمی رسمی قطعی سابق دانشگاه مازندران برای استفاده از مرخصی بدون حقوق

دستور بیست و چهارم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای مأموریت خانم معصومه یعقوبی بایع کلایی از شرکت فنی و مکانیک خاک به دانشگاه مذکور.

دستور بیست و پنجم

درخواست دانشگاه صنعتی بابل برای تغییر نام دانشگاه به «دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل»

دستور بیست و ششم

انتصاب «ده نفر» از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه های عضو هیأت امناء در سمت های مدیریتی.

دستور بیست و هفتم

درخواست بکارگیری «پنج نفر» به عنوان عضو غیر هیأت علمی قراردادی برای پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان وابسته به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور بیست و هشتم

مجوز دریافت هزینه از دانشجویان دانشگاه های عضو هیأت امناء در زمان ثبت نام برای ارائه خدمات دانش آموختگی از طریق سیستم پیشخوان دولت.

دستور بیست و نهم                                                                                         

درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای دکتر داود رضی عضو هیأت علمی رسمی دانشگاه مازندران.

دستور سی ام

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای تفکیک دانشکده مهندسی مکانیک به دو دانشکده « مهندسی مکانیک» و «مهندسی مواد و صنایع»

دستور سی و یکم

درخواست اصلاح مصوبه بیستم صورتجلسه مورخ 27/10/93 هیأت امناء.

دستور سی و دوم

درخواست دانشگاه علم و فناوری مازندران برای ساخت مجتمع تحقیقاتی، فرهنگی و رفاهی با مشارکت بخش خصوصی یا سایر ارگان ها.

دستور سی و سوم

درخواست دانشگاه علم و فناوری مازندران برای هزینه مبلغ «5000 میلیون ریال» از محل مانده سنواتی اعتبارات هزینه ای در برنامه تأمین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی (امانی- پیمانی) و اعتبارات هزینه ای.

دستور سی و چهارم

درخواست دانشگاه های عضو هیأت امناء برای ساخت خوابگاه با مشارکت بخش خصوصی.

دستور سی و پنجم

درخواست دانشگاه علم و فناوری مازندران برای ساخت بوفه و رستوران توسط بخش خصوصی.

دستور سی و ششم

درخواست دانشگاه مازندران برای تبدیل وضعیت آقایان « دکتر سلیمان یحیی زاده » و « دکتر سید مهدی متولیان»، دو نفر از کارشناسان رسمی د انشگاه مازندران به عضو هیات علمی رسمی قطعی       ( مشمول بند «ز» ماده «44» قانون برنامه پنجم توسعه)

دستور سی و هفتم

تعیین میزان حق الزحمه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور سی و هشتم

تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیأت امناء به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور سی و نهم

نحوه توسعه مراکز آموزش عالی موجود در استان و ایجاد رشته های جدید در دانشگاه های عضو هیأت امناء

دستور چهلم

بررسی برنامه راهبردی دانشگاه های «صنعتی نوشیروانی بابل» و «تخصصی فناوری های نوین آمل».

دستور چهل و یکم

درخواست دانشگاه مازندران برای ایجاد مجتمع ورزشی و استخر از طریق واگذاری به بخش خصوصی.

دستور چهل و دوم

تعیین اعتبارات خارج از شمول در اختیار رؤسای دانشگاه های عضو هیأت امناء در سال 1394