صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه های مازندران

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه های مازندران مورخ 21/05/93

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

تصویب برنامه راهبردی دانشگاه های عضو هیأت امناء

دستور دوم

اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1392 دانشگاه های عضو هیأت امناء

دستور سوم

بودجه تفصیلی سال 1393 دانشگاه های عضو هیأت امناء

دستور چهارم

تعیین ضریب حقوقی اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امناء در سال 1393.   

دستور پنجم

درخواست مجوز افتتاح حساب های جاری دومنظوره برای دانشگاه های عضو هیأت امناء

دستور ششم

تسری مفاد قوانین موجود بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشور به آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی

دستور هفتم

درخواست مجوز تبدیل به احسن نمودن 5 هزار مترمربع از زمین مجتمع ساحلی نواب برای دیوارسازی در مقایل پیشروی آب دریا و احیای حداقل 50 هزار متر مربع زمین با پس­گیری از دریا.

دستور هشتم

اصلاح ماده 57 آیین­نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص فوق­العاده ویژه

دستور نهم

تصویب دستورالعمل نحوه تعیین فوق العاده مدیریت رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

دستور دهم

تعیین سقف پرداخت هزینه های سفر اعضای هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امناء جهت شرکت در کنفرانس های خارج از کشور

دستور یازدهم

تعیین نصاب معاملات دانشگاه های عضو هیأت امناء در سال 1393

دستور دوازدهم

تصویب اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی برای دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور سیزدهم

درخواست تعیین مبلغ وجه دریافتی از متقاضیان استعداد درخشان برای دانشگاه مازندران.

دستور چهاردهم

درخواست مجوز خرید دو دستگاه خودرو برای دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل.

دستور پانزدهم

درخواست مجوز خرید دو دستگاه خودرو برای دانشگاه علم و فناوری مازندران.

دستور شانزدهم

انتقال مبلغ 451/6 میلیون ریال مانده سنواتی اعتبارات ابلاغی وزارت در سال 1392 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1393.

دستور هفدهم

درخواست تعیین مبلغ وجه دریافتی از مصاحبه شوندگان آزمون دکتری سال 1393 برای دانشگاه مازندران.

دستور هجدهم

تبدیل به احسن نمودن (5600) متر مربع از اراضی متعلق به دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل.

دستور نوزدهم

درخواست افزایش شهریه متغیر دانشجویان ورودی های ماقبل سال 1393 در کلیه مقاطع تحصیلی برای دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور بیستم

موافقت با انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی در پست های مدیریتی دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور بیست و یکم

تعیین میزان اعتبارات خارج از شمول دانشگاه های عضو هیأت امناء در سال های 1392 و 1393.