صورتجلسه پنجمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه های مازندران

 

صورتجلسه پنجمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه های مازندران مورخ  29/03/1392

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

ارائه گزارش حسابرسی صورت های مالی دانشگاه های عضو هیأت امناء برای پایان سال های مالی 1389 و 1390.

دستور دوم

تعیین اعتبارات در اختیارات ریاست دانشگاه های عضو هیأت امناء برای سال 1391.

دستور سوم

درخواست مجوز برای ایجاد و راه اندازی پردیس دانشگاهی در دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور چهارم

درخواست مجوز انتقال گروه آموزشی مدیریت جهانگردی از دانشکده علوم انسانی و اجتماعی به دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (نوشهر) دانشگاه مازندران.

دستور پنجم

درخواست مجوز برای پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و تعیین میزان شهریه تحصیلی برای پردیس دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور ششم

درخواست بررسی آئین نامه جذب و بکارگیری اعضای هیأت علمی بازنشسته و نخبگان علمی و صنعتی در واحدهای پژوهشی وابسته به دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور هفتم

درخواست مجوز جهت بکارگیری اعضای غیر هیأت علمی قرارداد کار معین به عنوان انباردار، کارپرداز و جمعدار در دانشگاه های عضو هیأت امناء برای سال 1392.

دستور هشتم

درخواست مجوز برای پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلی دکتری و تعیین میزان شهریه تحصیلی برای پردیس دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور نهم

درخواست مجوز پرداخت ودیعه اجاره خوابگاه دانشجویی به مبلغ «دو میلیارد ریال» برای دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری­های نوین آمل برای سال 1392.

دستور دهم

تأیید نمودار سازمانی دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل.

دستور یازدهم

درخواست تصویب تشکیلات تفصیلی جدید دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور دوازدهم

درخواست مجوز انتقال مانده اعتبارات پروژه های اتمام یافته دانشگاه مازندران و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور سیزدهم

درخواست مجوز پرداخت کمک هزینه عائله مندی به اعضای غیر هیأت علمی زن مجرد (سرپرست فرزندان) برای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور چهاردهم

درخواست مجوز برون سپاری خدمات بوفه دانشجویی به بخش خصوصی برای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور پانزدهم

درخواست مجوز پرداخت ودیعه اجاره خوابگاه دانشجویی به مبلغ 1300 (یک هزار و سیصد) میلیون ریال برای دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور شانزدهم

تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امناء در سال 1392.

دستور هفدهم

تعیین ضریب حقوق اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امناء در سال 1392.

دستور هیجدهم

درخواست تمدید مأموریت آموزشی آقای سید باقر میراشرفی عضو محترم هیأت علمی پیمانی دانشگاه مازندران.

دستور نوزدهم

درخواست بکارگیری 25 (بیست و پنج) نفر نیروی انسانی غیر هیأت علمی به صورت قرارداد کار معین برای دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل.

دستور بیستم

درخواست استخدام پیمانی 50 (پنجاه) نفر به عنوان عضو هیأت علمی برای دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل.

دستور بیست و یکم

درخواست مجوز ایجاد پژوهشکده RS & GIS برای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور بیست و دوم

درخواست مجوز ادامه تحصیل تعداد 8 (هشت) نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه مازندران.

دستور بیست و سوم

درخواست مجوز ایجاد دانشکده های دامپزشکی، زیست فناوری، علوم و گیاهان دارویی، فناوری های مهندسی، فضای مجازی و فناوری های نرم و مدیریت در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل.

دستور بیست و چهارم

تسری مصوبات عام گذشته هیأت امنای دانشگاه مازندران به دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل.

دستور بیست و پنجم

تعیین حسابرس برای سال مالی 1391 دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور بیست و ششم

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1391 دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور بیست و هفتم

تصویب بودجه تفصیلی سال 1392 دانشگاه های عضو هیأت امناء.