صورتجلسه نشست فوق العاده از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه های مازندران

صورتجلسه نشست فوق العاده از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه های مازندران مورخ 28/03/1391

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

تصویب آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

دستور دوم

تصویب آیین نامه استخدامی غیر هیأت علمی

دستور سوم

تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی

دستور چهارم

تصویب آیین نامه سازمان اداری و تشکیلاتی

دستور پنجم

تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امناء در سال 1391.