صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه های مازندران

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه های مازندران مورخ  13/03/1391

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

درخواست مجوز تعریض و بازگشایی خیابان های اطراف پردیس دانشگاه مازندران واقع در باقر تنگه

دستور دوم

درخواست مجوز افزایش ساعات حق التدریس اعضای هیأت علمی تا سقف « ده واحد» مازاد بر سقف حق التدریس مصوب.

دستور سوم

درخواست تمدید مأموریت آموزشی سرکار خانم دکتر فتانه محمودی عضو محترم هیأت علمی دانشگاه مازندران.

دستور چهارم

درخواست مجوز افزایش کمک ودیعه اجاره خوابگاه دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه مازندران تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای پایان سال جاری.

دستور پنجم

درخواست مجوز برای خرید یک دستگاه آمبولانس و دو دستگاه وانت و یک دستگاه اتومبیل ون تشریفاتی (ساخت داخل) به منظور انجام امور خوابگاه های دانشجویی و ایاب و ذهاب برای دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور ششم

درخواست مجوز جهت بکارگیری کارکنان قرارداد کار معین به عنوان کارپرداز در دانشگاه های عضو هیأت امناء برای سال های 90 و 91.

دستور هفتم

درخواست تعیین میزان شهریه مقطع دکتری دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور هشتم

درخواست مجوز خرید دو دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز (ساخت داخل) برای دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور نهم

درخواست مجوز جذب 100(یکصد) نفر عضو هیأت علمی برای هر یک از دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور دهم

درخواست مجوز جهت مطالعه و احداث ساختمان مرکز رشد واحدهای علم و فناوری برای دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور یازدهم

درخواست مجوز پرداخت ودیعه اجاره خوابگاه دانشجویی به مبلغ 1300 میلیون ریال (یک میلیارد و سیصد میلیون ریال) برای دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور دوازدهم

درخواست مجوز ایجاد دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم و فنون نوین برای دانشگاه مازندران.

دستور سیزدهم

درخواست خرید ساختمان آموزشی واقع در خیابان امام خمینی(ره) آفتاب 34 به مساحت 3000(سه هزار) متر مربع با زیربنای 3200 متر مربع در شهرستان آمل.

دستور چهاردهم

درخواست جابجایی مانده ردیف های اعتباری سال 1390 برای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور پانزدهم

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور شانزدهم

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1390 دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور هفدهم

تصویب بودجه تفصیلی سال 1391 دانشگاه های عضو هیأت امناء

دستور هیجدهم

تصویب نمودار سازمانی دانشگاه مازندران.