صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه های مازندران

صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه های مازندران مورخ 23/03/1390

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

تعیین اعتبارات در اختیار ریاست دانشگاه های عضو هیأت امناء برای سال 1390.

دستور دوم

بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1389 دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور سوم

تصویب بودجه تفصیلی سال 1390 دانشگاه های عضو هیأت امناء

دستور چهارم

ارائه گزارش حسابرسی حساب های مالی برای سال های 1387 و 1388 دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور پنجم

درخواست بازنگری و تصویب بخشی از تشکیلات سازمانی (علامت دار) دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور ششم

بررسی و تصویب آئین نامه حمایت مالی و تشکیلاتی مرکز رشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

دستور هفتم

مجوز ایجاد دانشکده علوم دریایی با گروه های زیست دریا، شیمی دریا و فیزیک دریا برای دانشگاه مازندران.

دستور هشتم

مجوز ایجاد گروه آموزشی مهندسی دریا برای دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

دستور نهم

مجوز ایجاد دانشکده علوم محیطی با گروه های آموزشی اکوتوریسم(طبیعت گردی)، محیط زیست طبیعی و باستان شناسی محیطی برای دانشگاه مازندران.

دستور دهم

درخواست مجوز ایجاد گروه های آموزشی برای دانشکده دامپزشکی آمل:

1-علوم پایه(مرتبط) 2- پاتو بیولوژی  3- بهداشت مواد غذایی  4- علوم درمانگاهی(دامی)

دستور یازدهم

درخواست مجوز افزایش کمک ودیعه مسکن خوابگاه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از مبلغ 950 میلیون ریال تا 1130 میلیون ریال.

دستور دوازدهم

درخواست جذب نیروی انسانی غیر هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، به استناد ماده «5» آیین نامه ساماندهی اشتغال چهار نفر از فرزندان شاهد و جانبازان 25 درصد به بالا که دوره کارورزی را در دانشگاه گذرانده اند.

دستور سیزدهم

درخواست مجوز احداث پژوهشکده نانو و ایجاد گروه پژوهشی زلزله و ژئوتکنیک برای دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

دستور چهاردهم

بررسی و تصویب اساسنامه و برنامه کاری سه ساله مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور پانزدهم

درخواست مجوز پرداخت کمک مالی بلاعوض به مبلغ دویست میلیون ریال توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به صندوق قرض الحسنه ایثار ویژه کارکنان شاهد و ایثارگر.

دستور شانزدهم

درخواست مجوز ایجاد گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی برای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور هفدهم

مجوز ایجاد دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای دانشگاه مازندران.

دستور هیجدهم

مجوز ایجاد گروه آموزشی مدیریت اجرایی برای دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران.

دستور نوزدهم

درخواست مجوز هزینه کردن سهم دانشگاه مازندران از پرداخت 30 درصد از یک درصد اعتبارات دانشگاه سهم سازمان تربیت بدنی استان مازندران.

دستور بیستم

تعیین حسابرس برای سال مالی 1389 و 1390 دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور بیست و یکم

تقدیر و تشکر از سرپرست دانشگاه مازندران