صورتجلسه نشست فوق العاده از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه های مازندران