صورتجلسه اولین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه های مازندران

صورتجلسه اولین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه های مازندران مورخ 24/05/89

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

مجوز واگذاری ساختمان طبرستان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به شهرداری ساری در قبال احداث ساختمان مرکزی این دانشگاه به مساحت 2500 متر مربع توسط شهرداری مذکور.

دستور دوم

تعیین بار موظف اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی.

دستور سوم

افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیأت علمی.

دستور چهارم

تعیین اعتبارات در اختیار ریاست دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور پنجم

درخواست مجوز جذب تعداد تا سقف 50 عضو هیأت علمی برای هر یک از دانشگاه های صنعتی بابل، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و دانشگاه مازندران.

دستور ششم

درخواست تمدید مأموریت تحصیلی آقایان حسین مرادی و ولی ا... بابائی زاد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور هفتم

مجوز پرداخت مبلغ 500/971/005/3 ریال به منظور خلع ید اراضی متصرفی دانشگاه مازندران به آقایان رمضان و منان فلاح نژاد.

دستور هشتم

درخواست تمدید مأموریت تحصیلی آقایان حسین کاظمی، صادق صالحی و سید علی سیّدیان اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران.

دستور نهم

درخواست مجوز ایجاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران.

دستور دهم

درخواست جذب نیروی انسانی غیر هیأت علمی به صورت کار معین برای دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور یازدهم

بررسی و تصویب تشکیلات تفصیلی دانشگاه مازندران.

دستور دوازدهم

درخواست مجوز ایجاد گروه های پژوهشی پژوهشکده برنج دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور سیزدهم

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1388 دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور چهاردهم

تصویب بودجه تفصیلی سال 1389 دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور پانزدهم

دستور تعیین حسابرس برای سال مالی 1388 دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور شانزدهم

مجوز هزینه به مبلغ 11000 میلیون ریال از محل مانده اعتبار جاری تحقیقاتی سال 1388 برای احداث پژوهشکده برنج و مرکبات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور هفدهم

بررسی و تصویب آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز مشاوره دانشجویی.

دستور هجدهم

بکارگیری کارکنان قرارداد کار معین و پیمانی به عنوان کارپرداز.