صورتجلسه نشست فوق العاده از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه مازندران

صورتجلسه نشست فوق العاده از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه مازندران مورخ06/05/1388

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

افزایش حقوق اعضای هیأت علمی در سال 1388

دستور دوم

افزایش حقوق کارکنان غیرهیأت علمی در سال 1388

دستور سوم

تصویب بودجه تفصیلی سال 1388 دانشگاه های عضو هیأت امناء