صورتجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه مازندران

صورتجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه مازندران مورخ 21/12/1387

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

بررسی و تأیید مجموعه اهداف، وظایف و پست های سازمانی و ایجاد دانشکده ها و گروه های آموزشی دانشگاه صنعتی بابل.

دستور دوم

ایجاد دانشکده علوم ریاضی در پردیس دانشگاه مازندران.

دستور سوم

بررسی و تأیید مجموعه اهداف، وظایف و پست های سازمانی و ایجاد دانشکده ها و گروه های آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور چهارم

مجوز استخدام نیروی انسانی غیرهیأت علمی به تعداد 15 نفر برای دانشگاه صنعتی بابل.

دستور پنجم

مجوز استخدام نیروی انسانی غیرهیأت علمی به تعداد 15 نفر برای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور ششم

مجوز استخدام نیروی انسانی غیرهیأت علمی به تعداد 18 نفر برای دانشگاه مازندران براساس سهمیه اعلامی اداره کل برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت متبوع با درج آگهی استخدام محدود.

دستور هفتم

تصمیم گیری در خصوص واحد مجازی دانشگاه مازندران در تهران

دستور هشتم

تصمیم گیری در خصوص نقل و انتقال املاک و دارایی های منقول و غیرمنقول دانشگاه های مازندران، صنعتی بابل و علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور نهم

مجوز احداث ساختمان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران

دستور دهم

مجوز استفاده از حداکثر 200 متر مربع از زمین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بدون انتقال حق مالکیت فقط اذن در انتفاع توسط یکی از بانک های رایج کشور به منظور ایجاد بنا برای ارائه خدمات بانکی.

دستور یازدهم

درخواست پرداخت ودیعه مسکن برای اجاره خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور دوازدهم

مجوز خرید یک دستگاه NMR برای دانشگاه مازندران به مبلغ 000/000/500/8 ریال از محل درآمد اختصاصی که استانداری مبلغ 000/000/000/2 ریال آن را تقبل نموده است.

دستور سیزدهم

بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1386 دانشگاه مازندران

دستور چهاردهم

بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال 1387 دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور پانزدهم

بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال 1387 دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور شانزدهم

بکارگیری تعداد 10 نفر کارشناس به صورت قرارداد انجام کار معین برای دانشگاه های صنعتی بابل و علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور هفدهم

بررسی و تأیید آئین نامه جدید پرداخت حق الزحمه داوری و عوامل اجرایی و فنی برگزاری مسابقات در سطح دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با اصلاحات جدید.

دستور هجدهم

لحاظ نمودن پایه های دوران بورس تحصیلی از تاریخ رسمی آزمایشی برای اعضای هیأت علمی بورسیه که در استخدام رسمی نمی باشند.

دستور نوزدهم

درخواست مأموریت تحصیلی آقای سید باقر میراشرفی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران.

دستور بیستم

تمدید مأموریت تحصیلی اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران

دستور بیست و یکم

تمدید مأموریت تحصیلی آقایان زربخت انصاری و یداله چاشنی دل.

دستور بیست و دوم

فروش اتومبیل های فرسوده دانشگاه های مازندران، صنعتی بابل و علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و خرید اتومبیل های مورد نیاز از محل فروش آن و کمک های مردمی.

دستور بیست و سوم

واگذاری زمین تا 50000 متر مربع از زمین های 60 هکتاری دانشگاه مازندران بدون انتقال حق مالکیت به منظور ساخت خوابگاه دانشجویی با توجه به تصویب نامه هیأت وزیران شماره 15058/ت 28568هـ مورخ 08/04/82

دستور بیست و چهارم

درخواست فروش ساختمان طبرستان واقع در شهر ساری به منظور ساخت ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور بیست و پنجم

مجوز هزینه  مبلغ 000/000/500/1 ریال تخصیصی سال 1386 وزارت متبوع برای توسعه و تکمیل فضای آموزشی، پژوهشی و سالن اجتماعات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دستور بیست و ششم

مجوز هزینه برای طراحی و شروع احداث دانشکده دامپزشکی آمل

دستور بیست و هفتم

در خصوص تعیین حسابرس برای دانشگاه های مازندران، صنعتی بابل و علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور بیست و هشتم

تعیین اعتبارات در اختیار ریاست محترم دانشگاه

دستور بیست و نهم

اصلاح ماده 26 آئین نامه مالی و معاملاتی