صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه مازندران

صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه مازندران مورخ 08/04/1387

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1385 دانشگاه مازندران

دستور دوم

تصویب بودجه تفصیلی سال 1386 دانشگاه مازندران

دستور سوم

ایجاد دانشکده فنی و مهندسی در دانشگاه مازندران

دستور چهارم

احتساب کلیه مؤلفه های حقوق و مزایای مستمر در بازخرید مرخصی اعضای هیأت علمی

دستور پنجم

کمک مالی به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دستور ششم

اعطای پایه به اعضای هیأت علمی حائز رتبه در جشنواره های بین المللی

دستور هفتم

تعیین میزان حق التدریس اعضای هیأت علمی

دستور هشتم

تمدید مأموریت تحصیل بورس داخل آقایان محمود دیانی و محمدتقی اسماعیل پور اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران.

دستور نهم

تبدیل درصدی از کالاهای تغذیه دانشجویی

دستور دهم

تعیین میزان شهریه تحصیلی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور به دانشگاه های داخل

دستور یازدهم

تصویب شیوه نامه تشویقی مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و داخلی

دستور دوازدهم

تصویب نمودار سازمانی دانشگاه مازندران

دستور سیزدهم

تصویب نمودار سازمانی دانشگاه صنعتی بابل

دستور چهاردهم

تصویب نمودار سازمانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دستور پانزدهم

فراهم نمودن امکان شرکت اعضای هیأت علمی که علاوه بر وظایف آموزشی و پژوهشی به فعالیت اجرائی اشتغال دارند در فرآیند یادواره شهید رجائی.

دستور شانزدهم

تعیین سقف تعداد پایه های تشویقی اعضای هیأت علمی.

دستور هفدهم

برقراری مزایای ایثارگری برای اعضای هیأت علمی

دستور هجدهم

اجازه استفاده اداره کل هواشناسی استان مازندران از اراضی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای نصب و بهره برداری تجهیزات هواشناسی.

دستور نوزدهم

مجوز استخدام اعضای هیأت علمی

دستور بیستم

اجرای طرح های عمرانی در سال 1387

دستور بیست و یکم

ارائه گزارش حسابرسی حساب های مالی سال 1385 دانشگاه مازندران.

دستور بیست و دوم

انتخاب حسابرس

دستور بیست و سوم

اجازه استفاده از کارکنان غیررسمی و پیمانی بعنوان کارپرداز و جمعدار اموال

دستور بیست و چهارم

افزایش ضریب حقوق اعضای هیأت علمی و فوق العاده جذب هیأت امناء.