صورتجلسه سومین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه مازندران

صورتجلسه سومین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه مازندران مورخ 08/09/1386

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

دستورالعمل نحوه انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیأت امناء

دستور دوم

افزایش سن بازنشستگی اعضای هیأت علمی نمونه کشوری

دستور سوم

افزایش سقف پرداخت هزینه سفر برای شرکت در کنفرانس های علمی خارج کشور.

دستور چهارم

دستورالعمل بکارگیری اعضای هیأت علمی بصورت نیمه حضوری

دستور پنجم

تفویض اختیار اجرای آئین نامه نحوه هزینه کرد نیم درصد از اعتبارات برای امور فرهنگی.

دستور ششم

تمدید مدت بورس تحصیلی 3 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

دستور هفتم

اجرای طرح های عمرانی دانشگاه