صورتجلسه دومین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه مازندران

صورتجلسه دومین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه مازندران مورخ 13/10/1385

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

دستورالعمل نحوه تعیین حق مدیریت رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

دستور دوم

الحاق موادی به آئین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی.

دستور سوم

تخصیص ده شماره ردیف های مجوز جدید استخدام هیأت علمی دانشگاه.

دستور چهارم

دستورالعمل اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی

دستور پنجم

میزان شهریه دوره های شبانه (نوبت دوم) کاردانی و کارشناسی سال تحصیلی 86-1385

دستور ششم

ارائه گزارش حسابرسی حساب های مالی سال 1384 دانشگاه

دستور هفتم

انتخاب حسابرس رسمی برای رسیدگی به حساب های مالی سال 1385 دانشگاه