صورتجلسه نشست فوق العاده از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه مازندران

 

 صورتجلسه نشست فوق العاده از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه مازندران مورخ 08/09/1385

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیرهیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی.

دستور دوم

تعیین تکلیف نیروهای شرکتی                

دستور سوم

صدور مجوز بکارگیری نیروهای شرکتی

دستور چهارم

اصلاح ماده 9 آئین نامه استخدامی هیأت علمی

دستور پنجم

تصویب کلیات بودجه سال 1385

دستور ششم

تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال 1384