صورتجلسه اولین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه مازندران

 

صورتجلسه اولین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه مازندران مورخ 24/03/1385

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

تفویض اختیار اعتباراتی که صرفاً در اختیار رئیس دانشگاه قرار دارد.

دستور دوم

تعیین میزان فوق العاده مدیریت رئیس و مدیران دانشگاه.

دستور سوم

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1384 دانشگاه

دستور چهارم

تعیین اعضای بند 1-2 کمیسیون دائمی موضوع دستورالعمل ماده 6 آئین نامه داخلی هیأت امناء.

دستور پنجم

تصویب بودجه تفصیلی سال 1385 دانشگاه

دستور ششم

تعیین حسابرس برای رسیدگی به حساب های سال 1384 دانشگاه.

دستور هفتم

افزایش سقف واحد موظفی (تدریس) اعضای هیأت علمی با توجه به افزایش ضریب حقوق سال 1385 به 6/13 درصد.