صورتجلسه سومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه مازندران

 

صورتجلسه سومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه مازندران مورخ 11/05/1384

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

موضوع ماده (9) اصلاحی آئین نامه استخدامی هیأت علمی درخصوص ضوابط و شرایط تبدیل وضع از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی.

دستور دوم

تصویب آئین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی دانشگاه ها.

دستور سوم

تصویب چارت سازمانی پیشنهادی مجتمع های آموزش عالی فنی و مهندسی نوشیروانی بابل و علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور چهارم

اعتبارات مصوب سال 1384 دانشگاه به تفکیک جاری، اختصاصی و تملک دارایی های سرمایه ای.

دستور پنجم

تبدیل گروه شیمی به دانشکده شیمی در دانشگاه مازندران.

دستور ششم

درخواست افزایش فوق العاده شغل هیأت علمی که از طرح بهره گیری پس از بازنشستگی مشغول به کار می شوند.

دستور هفتم

تصویب نامه شماره 28565/ت 31259 هـ مورخ 07/06/83 هیأت محترم وزیران در خصوص افزایش حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی به میزان 10% از ابتدای سال 1383.

دستور هشتم

تعیین فوق العاده جذب کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه.

دستور نهم

اعطا پایه تشویقی

دستور دهم

اصلاح واحد موظفی اعضای هیأت علمی

دستور یازدهم

تمدید مدت استخدام رسمی آزمایشی بیش از 5 سال