صورتجلسه دومین نشست فوق العاده از دوره اول هیأت امنای دانشگاه مازندران

 

·            صورتجلسه اولین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه مازندران مورخ 31/06/1383
·         صورتجلسه دومین نشست (فوق العاده ) از دوره اول هیأت امنای دانشگاه مازندران مورخ 06/12/1383
·         صورتجلسه سومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه مازندران مورخ 11/05/1384
·         صورتجلسه اولین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه مازندران مورخ 24/03/1385
·         صورتجلسه نشست فوق العاده از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه مازندران مورخ08/09/1385
·         صورتجلسه دومین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه مازندران مورخ 13/10/1385
·         صورتجلسه سومین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه مازندران مورخ08/09/1386
·         صورتجلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه مازندران مورخ 08/04/1387
·         صورتجلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه مازندران مورخ21/12/1387
·         صورتجلسه نشست فوق العاده از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه مازندران مورخ06/05/1388
·         صورتجلسه اولین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه های مازندران مورخ 24/05/89
·         صورتجلسه نشست فوق العاده از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه های مازندران مورخ 15/12/1389
·         صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه های مازندران مورخ 23/03/1390
·         صورتجلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه های مازندران مورخ  13/03/1391
·         صورتجلسه نشست فوق العاده از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه های مازندران مورخ 28/03/1391
·         صورتجلسه پنجمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه های مازندران مورخ  29/03/1392
·          صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه های مازندران مورخ 21/05/93
·         صورتجلسه دومین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه­های مازندران مورخ 27/10/93
·         صورتجلسه سومین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه­های مازندران مورخ24/03/1394
·         صورتجلسه چهارمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه­های مازندران مورخ26/11/94
·         صورتجلسه پنجمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه­های مازندران مورخ29/04/1395
·         صورتجلسه ششمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه­های مازندران مورخ18/12/1395
·         صورتجلسه هفتمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه­های مازندران مورخ12/04/1396
·         صورتجلسه هشتمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه­های مازندران مورخ09/10/1396
·         صورتجلسه نهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه­های مازندران مورخ 10/04/1397
·         صورتجلسه دهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه­های مازندران مورخ 30/10/1397
·         صورتجلسه یازدهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه­های مازندران مورخ 09/05/1398