صورتجلسه اولین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه مازندران

صورتجلسه اولین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه مازندران مورخ 31/06/1383

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

ارائه گزارش رئیس دانشگاه مازندران

دستور دوم

تصویب آئین نامه داخلی هیأت امناء

دستور سوم

تعیین شهریه دوره شبانه کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 84-1383

دستور چهارم

تعیین شهریه دوره شبانه کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته برای سال تحصیلی 84-1383

دستور پنجم

تخفیف شهریه برای دانشجویان ممتاز دوره شبانه

دستور ششم

دستورالعمل ضوابط استفاده از فرصت مطالعاتی خارج کشور

دستور هفتم

پیشنهاد تسری پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوت کارکنان پیمانی به اعضای هیأت علمی پیمانی.

دستور هشتم

تمدید مصوبه هیأت امنای منطقه شمال مورخ 13/05/1383 در خصوص اعتباراتی که صرفا در اختیار رئیس دانشگاه قرار دارد.