برنامه راهبردی

برنامه راهبردی دانشگاه

تدوین مبانی پایه برای برنامه ریزی آینده، بیشتر از آن جهت مهم است که قالب و چارچوب موردنظر برای توسعه آینده دانشگاه را بر مبنای یک
سل سله، نظم و قاعده قرار دهد و محکی برای به د ست آوردن مفاهیم مورد نظر در هنگام اجرای برنامه با شد. رهیافت مرکزی دانشگاه به پشتوانه
این نظریه است که حرکت رو به جلوی دانشگاه جامع مازندران مبتنی بر چارچوبی دوسطحی است. سطح پایه با انتخاب راهبرد انسجام و احیای
درون سیستمی، دانشگاه مازندران را در مسیر پذیرش ماموریت های بخشی و فرابخشی قرار خواهد داد. سطح پایه بسیار حیاتی است و به عنوان
پیش شرط و نیاز حرکت در سررطح دوم تلقیی می گردد. سطح دوم راهبردی دو ریه دارد، راهبرد سطح دوم خلاقیت و رقابت پذیری است.
خلاقیت را انتخاب می کند چون بایستی راهبری توسعه منطیه ای و آموزش عالی منطیه ای را برعهده بگیرد و آنگاه با وجود چنین سازمان
منسجم و خقق با خلق شرایط دیپلماسی علمی بین المللی، فضای شکوفای علمی، آموزشی، پژوهشی و اقتصادی تدارک ببیند.
می توان اینگونه متمرکز گفت دانشگاه حرکت پایه خویش را نخست در انسجام، چالاکی و احیای درون سیستمی می بیند و آنگاه مسئولانه
راهبری نظم تو سعه منطیه ای و آموزش عالی منطیه ای را پذیرفته تا در نهایت بتواند پیشانی هو شمند و با خرد دانش ایرانی در دیپلماسی علمی
تلقی گردد.

   دانلود : Executive_Summary_umz_14-10-97.pdf           حجم فایل 1641 KB