شرح وظایف و اختیارات

قانون نحوه تشکیل هیات امنا دانشگاه ها
ماده - 1ترکیب هیت امناء:
هریک از وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته بخود (مؤسسات پژوهشی که وابسته به دو وزارتخانهاي فوق بوده و شامل مراکز پژوهشی و شامل مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاهها نمیشود) که در این قانون «مؤسسه» نامیده میشود، هیات امنائی با ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد.
الف وزیر
ب رئیس مؤسسه
ج 4تا 6تن از شخصیتهاي علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوري که نقش مؤثري در توسعه
و پیشرفت مؤسسه مربوط داشته باشند.
د رئیس و یا نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور
تبصره حداقل دو تن از شخصیتهاي بند «ج» باید از اعضاي هیات علمی دانشگاهها باشند.
ماده 2نحوه انتخاب و مدت اعضاي بند «ج» ماده:1
اعضاي بند »ج« به پیشنهاد وزیر مربوط و بنا به تصمیم رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی به جلسه شورایعالی جهت
بررسی و تصمیم گیري مشورتی معرفی شده و ریاست جمهوري بر مبناي نتیجه حاصل از شورا احکام مربوط را براي
4سال عضویت در هیاتهاي مذکور امضا مینماید. اعضاي مذکور در یک زمان حداکثر میتوانند عضویت در دو هیات
امنا را دارا باشند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است
تبصره رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی بمنظور تسریع در پیشرفت کار میتواند بنا به تشخیص خود چند نفر را
بجاي شورایعالی مامور انجام بررسی و تصمیم گیري مشورتی بنماید.
ماده 3ریاست هیات امنا:
ریاست هیات امناي مؤسسه بر حسب مورد به عهده وزیر علوم، تحقیقات و فناوري یا بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی خواهد بود.
ماده 4دبیر هیات امنا:
دبیر هیات امنا رئیس مؤسسه مربوط خواهد بود.
ماده 5تشکیل شدن هیات امنا از یک یا چند مؤسسه:
وزارتخانههاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتوانند در صورت اقتضاء دو یا چند
مؤسسه مربوط به خود را زیر نظر یک هیات امنا قرار دهند. در چنین مواردي کلیه رؤساي «مؤسسات» عضو
هیات امنا میباشند و دبیر این هیات را نیز وزیر از میان یکی از این رؤسا انتخاب خواهند کرد.
ماده 6نحوه انتخاب اعضاي بند«ج» ماده 1در مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر
وزارتخانهها و سازمانها:
در مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانهها یا سازمانهاي دیگر که مجوز تاسیس آنها از
طریق وزارتخانههاي علوم، تحقیقات و فناوري یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است، وزیر یا مسئول
سازمان مربوط به جاي یکی از اعضاي بند «ج» ماده 1عضویت و یا ریاست هیات امنا را عهده دار خواهد بود.
تبصره در این گونه مؤسسات سایر اعضاي بند «ج» ماده 1به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوط مطابق روش
ماده 2و تبصره ذیل آن انجام میگردد
ماده 7وظایف و اختیارات هیات امنا:
الف تصویب آییننامه داخلی
ب تصویب سازمان اداري مؤسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانههاي مربوط با هماهنگی سازمان
مدیریت و برنامهریزي کشور  به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
ج بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد میشود.
د - تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه
هـ ـ تصویب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه
و تصویب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصی و مصرف آن
ز تعیین حسابرس و خزانهدار براي مؤسسه
ح کوشش براي جلب کمکهاي بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدي، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط
مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی
ط تصویب آییننامههاي مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا میباشد.
ي پیشنهاد میزان فوق العاده اعضاي هیات علمی و غیر هیات علمی (کارشناسان و تکنیسینها) که حسب مورد
پس از تایید وزارتخانههاي علوم، تحقیقات و فناوري و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا میباشد.
ك تعیین نحوه اداره واحدهاي تولیدي، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی مؤسسه در چهارچوب ضوابطی که
به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ل تعیین میزان پرداخت حقالتحقیق، حقالتدریس، حقالترجمه، حق التالیف و نظایر آن
م بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه میشود.
ن تصویب مقررات استخدامی اعضاي هیات علمی مؤسسه که به منظور هماهنگی پس از تایید وزارتخانه مربوط
قابل اجرا خواهد بود.
ماده 8اعتبارات مؤسسه:
اعتبارات هر یک از مؤسسات صرفاً در قالب برنامه و به صورت کمک بودجه سالانه کل کشور منظور و تصویب می
شود و تخصیص اعتبار حداقل هر 3ماه به ماخذ سه داوزدهم بودجه مصوب از طریق دستگاههاي اجرائی ذیربط کلاً
در اختیار هر یک از مؤسسات قرار خواهد گرفت.
ماده 9امور مالی و معاملاتی:
امور مالی و معاملاتی مؤسسات جز در مورد ذیحسابی موضوع ماده 31 قانون محاسباتی عمومی، مشمول سایر
مقررات قانون مزبور و آییننامه معاملاتی دولتی و سایر قوانین مربوط به مؤسسات دولتی نخواهد بود.
ماده 10رسیدگی به حسابهاي سالانه مؤسسه:
رسیدگی به حسابهاي سالانه مؤسسه بر اساس آیین نامه هاي خواهد بود که بر حسب مورد بوسیله وزارتین علوم،
تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تایید وزارت امور اقتصادي و دارائی میرسد.
ماده 11عمل بر طبق مقررات سابق:
مادام که هیاتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی بر اساس این قانون تشکیل نشده و
آیین نامه هاي اجرائی مورد نیاز به تصویب نرسیده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد

   دانلود : آیین_نامه_هیات_امنا.pdf           حجم فایل 98 KB