شورای دانشگاه

 

شورای دانشگاه

شورای دانشگاه که یکی از ارکان مهم سیاست گذاری و تصمیم‌گیری در دانشگاه به شمار می‌آید که متشکل از هیأت رئیسه و رؤسای دانشکده‌ها می باشد.

اهم وظایف و اختیارات شورای دانشگاه به شرح ذیل است:

بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه‌حل‌های لازم، بررسی و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی معاونت ها، دانشکده ها و موضوعاتی که توسط رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، تدوین و تصویب آئین‌نامه داخلی شورا، بررسی و تأیید دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید و برنامه آن برای پیشنهاد به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه‌مدت و نیز پذیرش دانشجو بر اساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه کشور، بررسی روش‌های همکاری با مؤسسات دولتی و غیردولتی و تدوین ضوابط برای آن، بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه‌بندی نیازهای علمی پژوهشی و اقدام برای تأمین آنها و ارزیابی عملکرد دانشگاه.