ارتباط با حوزه ی ریاست

رییس دفتر ریاست دانشگاه:  دکترمصطفی عزیزی شمامی

دکتری مدیریت آموزشی و عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پست الکترونیک:     Mazizi@umz.ac.ir


مسئول دفتر: علیرضا داغمه‌چی

اطلاعات تماس:

تلفن: 01135303100

دورنگار: 01135333702

پست الکترونیک: peresident@umz.ac.ir