چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه:

آگهی مناقصه طراحی و اجرای نگارخانه دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

برگ پیشنهاد قیمت

امضاء کننده  زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت  در مورد مطالب  و مندرجات  دعوتنامه  شرکت  در مناقصه ، شرایط مناقصه ، شرایط  خصوصی مناقصه و پیمان ، مشخصات  فنی و عمومی ، نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی ، فهرست  مقادیر و قیمتهای برآوردی  کار  تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک  عمومی مناقصه و پیمان ، تعهدنامه عدم  مشمول  قانون منع مداخله  کارمندان  در معاملات  دولتی و به طورکلی  تمامی  مدارک و اسناد  مناقصه و پس از بازدید  کامل  از محل کار و یا اطلاع  کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ  انجام  کارهای  مورد مناقصه  پیشنهاد می نمایم که :

1- عملیات  موضوع  مناقصه  فوق را بر اساس و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان و با قیمت کل به عدد :  .............................. به حروف                                                                   ریال انجام دهم.

2- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول  قرار گیرد و بعنوان  برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که:

الف ) اسناد و مدارک پیمان  را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ  بعنوان  برنده مناقصه (به استثنای روزهای تعطیل) تسلیم  نمایم .

ب)  ظرف مدت مقرر در پیمان، ماشین آلات و تجهیزات  لازم را در محل کار مستقر  ساخته و شروع بکار نمایم و کلیه کارهای  موضوع پیمان  را در مدت  مندرج  در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام  برسانم.

3-تأئید می نمایم که کلیه ضمائم  اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک  این پیشنهاد  محسوب شود.+

4-اطلاع کامل دارم که دستگاه  مناقصه گزار  الزامی برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها ندارد.

5- تحت عنوان تضمین شرکت درمناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد، تضمین موضوع بند (9) دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت (الف ) تقدیم داشته ام.

تاریخ :                                                                        نام پیشنهاد  دهنده :

نام و نام خانوادگی و امضای مجازتعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده

 

 


١١:٠٤ - چهارشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٥    /    شماره : ١٢١٥١    /    تعداد نمایش : ٢٠١٧