اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
دکتر رضا تقی پور معاون آموزشی و دانشجویی 35302903 2903
دکتر محسن  بزرگ نسب معاون پژوهش فناوری دانشکده فنی و مهندسی 35302903 2903
دکتر عباس رشیدی مدیر گروه مهندسی شیمی 35302902 2902
دکتر حبیب  اکبر زاده بنگر مدیر گروه مهندسی عمران 35302902 2902
دکتر میر امین حسینی مدیر گروه مهندسی مکانیک 35302902 2902
مهندس خدیجه آقاجانی مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و برق 35302902 2902
روح الله  اکبری مدیر اداری و عمومی دانشکده 35302904 2904
علیرضا  رضایی مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده فنی و مهندسی 35302903 2903
عباس بدری مسئول آموزش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و برق 35302901 2901
مهری  رئوفی مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی 35302901 2922
سارا آهنگری کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی و روابط عمومی دانشکده فنی و مهندسی 2905
الهه  تقی زاده پاشا کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی 35302901 2905

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45