اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
مهندس علیرضا  سعادتی کارشناس تاسیسات دفتر فنی و طرح های عمرانی 35303522 3522
مهندس سید مجتبی ربیع نتاج کارشناس عمران 35303522 3522
مهندس سید کاظم هاشمی کارشناس تاسیسات 35303524 3524
مهندس هادی مستانی کارشناس عمران 35303522 3522
مهندس زمان کمالیان کارشناس عمران 35303526 3524
مهندس مهدی فلاحی کارشناس برق 35303526 3526
مهندس حمیدرضا  کمالیان کارشناس عمران 35303525 3525
مهندس حسنعلی  رامبد کارشناس عمران 35303525 3525
حجت الله حبیب زاده کارشناس معماری 35255890 3525
سمیرا قربانیان کارشناس معماری 353032018 3520
سید مجید  کاشفی پور نامه رسان 353032018 3520
دکتر محمود دیانی معاون فرهنگی و اجتماعی 35303434-31 3434- 3431

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45