اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
دکتر سید خلاق میرنیا ریاست دانشگاه 35303100 3100
کاظم ابراهیمی مشاور رییس و رییس دفتر حوزه ریاست دانشگاه 35303103 3103
یاسر سعادتی مسئول دفتر 35303100 3100
مصطفی  ضیایی خدماتی 3100
حجت الاسلام محمد رحیمیان مسئول دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي استان مازندران و مسئول نهاد دانشگاه مازندران 35258165 3171
سید علی رضا موسوی مدير اجرايي دفتر نهاد استاني 35334314-35258165 3172
سید محمد فرحبخش مسئول دفتر 35334314 -35258165 3172
حجت الاسلام محمد رحیمیان مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه 35302529 2529
حجت الاسلام يحيي یزدانی معاون استاني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه 35302447 2447
حجت الاسلام جعفر گل براری معاون نهاد دانشگاه مازندران 35302528 2528
سيد حميد حسینی مدير اجرايي دفتر نهاد دانشگاه 35302447 2527
دكتر یحیی طالبی معاون توسعه و پشتيباني 35303500 3500

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45